odot

הרב ימין ויצמן זצ"ל - מרבניה הותיקים שבמועצה הדתית וראש המנקרים

מאות השתתפו בהלווית הרב ימין ויצמן זצ"ל מרבניה הותיקים של הרבנות והמועצה הדתית ומי שעמד כראש המנקרים במסירות ואחריות רבה במשך שנים רבות שנפטר בשבוע שעבר כשהוא בגיל פ' שנים.-0433

בהלוויתו שהתקיימה בשעות הערב לפני השקיעה הספידוהו המרא דאתרא הגר"י שיינין, בניו ואחיו שעמדו על דבקותו בתורה, במידת האמת וביראת שמים המופלגת שהיתה בו ואכן זכה שכל ילדיו בני תורה ותלמידי חכמים.

הרבנים הזכירו שהרב זצ"ל היה נצר לשושלת דיינים ורבנים חשובים ממרוקו במשך מאות שנים.001123

הרב זצ"ל היה ידוע כמי שמסור על עבודתו בעניני הכשרות, ועדיין זכור שלפני כ-40 שנה כל בוקר הרב הראשי הגאון רבי ישראל אליזרע זצ"ל היה פותח את שערי בנין המועצה הדתית ואחריו היה נכנס הרב ימין זצ"ל עם השוחטים שהיו מגיעים עם הסכינים לבודקם אצל המרא דאתרא זצ"ל והמנוח היה מסביר את הבעיות שהיו מתעוררים ואת המנהגים שהיו נוהגים במרוקו עם צירוף שיטות וכך היו מדברים בלימוד הלכה ולמעשה.

הרב אליזרע תמיד היה מתפעל מהמנוח בדרך בה היה נוהג בענווה ובפשיטות ומעל הכל מהיראת שמים שהיתה בו ותמיד היה סומך עליו בבדיקותיו החמורות של ניקור החֵלֵב.

כך גם בשעתו בכל יום שישי היה מנהג מבורך שנהגו צוות השוחטים ומשגיחי כשרות להתאסף במועצה הדתית כדי לשמוע שיעורים קבועים בנושא הכשרות והרב ימין זצ"ל היה מעביר שיעורים בנושא השחיטה וניקור החֵלֵב והיה מביא דוגמאות על מנת שיזהרו בבדיקות לבל יכשלו באיסורים חמורים.

בשנים מאוחרות יותר כשהוכנסה התקנה במועצה הדתית שלאטיליזים יוכנסו אך ורק בשר כשר ומנוקר, שימש כמשגיח מיוחד במטבחי מפעל 'אלתא' ובעוד מקומות בודדים מאוחר יותר.

בחודש שבט תש"ע ערך מעמד מיוחד של הכנסת ספר תורה שנכתב לזכרה ולעילוי נשמתה של ביתו הצעירה המחנכת הדגולה מרת פנינה ויצמן ע''ה שנפטרה לאחר מחלה קשה בדמי ימיה והיא בת כ"ח שנים בלבד במלאת שלוש שנים לפטירתה, כל מי שהשתתף בשמחה אז, זוכר כיצד המנוח היה מלא אושר ושמחה לכבודה של תורה. הספר תורה נתרם לישיבה לצעירים "בית הלוי".

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, את רעיתו תבלחט''א, אחיו הרבנים החשובים, בניו ובנותיו וחתניו נכדיו וניניו שכולם תלמידי חכמים, הולכים בדרך ה' זרע ברך ה' תלמידי חכמים.

בעצרת השבעה שהתקיימה השבוע באולם שע"י בית הכנסת "מגן חסידים", הספידוהו הרבנים, הגר"י שיינין, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, הרב אבנר עמר רו"מ 'אור מאיר', הרב אליהו סויסה רב מחלקת הכשרות, את המשא המרכזי נשא הראשון לציון הגאון רבי שלמה עמאר שליט"א רבה של ירושלים.AMMAR2AMMR1

אודות המועצה חדשות אחרונות הרב ימין ויצמן זצ"ל - מרבניה הותיקים שבמועצה הדתית וראש המנקרים

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר