odot

עונג שבת אמיתי

oneg_shabatהמועצה הדתית יחד עם המח' לתרבות תורנית בעיריית אשדוד משלבים ידיים, ובזכות שיתוף הפעולה המבורך יוצא לדרכו אחד המיזמים הייחודיים שללא ספק יהפוך למודל לחיקוי בקרב הציבור החרדי בכללותו: שני הגופים יפעילו מסגרות לימוד מיוחדות
לילדים, שיתקיימו בכל בתי הכנסיות בשעות אחה"צ של ימי השבת בקיץ, כאשר המטרה היא לגרום לילדים לנצל את השעות ללימוד, לחזרה על החומר שנלמד בתלמודי התורה בימי השבוע או להשתלם בתחומים חדשים.
מאז נודע על היוזמה היא זוכה לשבחים רבים מפי גבאי בתי הכנסת ואישי חינוך שהזדרזו לשגר את ברכותיהם ליוזמים.
היוזמים, סגרה"ע הרב מרדכי ליברמן ויו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן, גיבשו את הרעיון בתקופה האחרונה כאשר המטרה היתה לגרום לילדים לנצל חלק משעות אחה"צ ללימוד. "מדובר בשעות יקרות שבמקרים רבים מתבזבזות", אומרים לנו הרב דהן והרב ליברמן,
"ישנם ילדים המעבירים את שעות אחה"צ של ימי השבת בחוסר מעש, כאשר אין ספק כי אילו היו מקדישים רק שעתיים ללימוד, יכלו לגדול בתורה. הרי לא חסרים גדולי תורה שהעידו על עצמם כי זכו לגדול ולהגיע לרמתם רק משום שידעו לנצל את אותה מתנה טובה ושבת שמה,
ולהקדיש את השעות הארוכות שבה ללימוד".
לאחר שהרעיון הועלה בפני גדולי התורה ואנשי חינוך והם הביעו את התפעמותם מהיוזמה, חברו שני הגופים והחליטו על הפעלת המיזם במשותף. וכך יוצא לדרכו אחד המיזמים הגדולים שללא ספק יהפוך למודל לחיקוי בקרב קהילות הציבור החרדי בכל רחבי הארץ והעולם.
בכל שבת יתקיימו מסגרות לימוד בבתי הכנסת כאשר הילדים ידרשו להגיע למקום במשך שעתיים לפחות. ביהמ"ד מצידו מתחייב להעמיד משגיחים שיפקחו על הלימוד, ואילו המועה"ד והאגף לת"ת יממנו את המשגיחים וכן את עלות הפרסים שינתנו לתלמידים.
הגופים אינם מתערבים בסדרי הלימוד כאשר בכל בי"כ ות"ת יקבעו את מתכונת הלימוד, אם לימוד של חומר חדש או חזרה על הנלמד.
עם זאת, תנאי אחד מופיע בתקנון והוא שבחלק מהזמן ילמדו הילדים פרקי אבות כנהוג בכל קהילות ישראל בשבתות הקיץ. "מטרתינו אחת", אומרים הרב ליברמן והרב דהן, "להטעים את הילדים את טעמו העילאי של לימוד תורה ביום השבת.
לאחר שהדבר יעשה לחלק מהשגרה, אין ספק שהוא ימשך בידי התלמידים גם בנערותם ובבגרותם"
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר