odot

פרשת השבוע

1 פרשת מטות מסעי - ארץ ישראל של העם היהדוי בזכות קיום התורה והמצוות יוסף ישראלי
2 פרשת פנחס - נזכור, ברכת ה' היא תעשיר יוסף ישראלי
3 פרשת בלק - בתורת ה' חפצו ולא במושב ליצים יוסף ישראלי
4 פרשת חוקת - בעניני עוה"ז נסתפק במועט יוסף ישראלי
5 פרשת קרח - מחלוקת שלא לשם שמים יוסף ישראלי
6 פרשת שלח - מעלת לימוד התורה בכל עת יוסף ישראלי
7 פרת בהעלותך - שנשמח במעלת חברינו יוסף ישראלי
8 פרשת במדבר - לחשוב תמיד על השני לעזור יוסף ישראלי
9 פרשת בר בחוקותי - ךעשות נחת רוח להקב"ה בקיום המצוות יוסף ישראלי
10 פרשת אמור - הרוממות של עם ישראל יוסף ישראלי

דף 1 מתוך 38

התחלה
הקודם
1
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר