odot

פרשת השבוע

21 פרשת פנחס - נזכור, ברכת ה' היא תעשיר יוסף ישראלי
22 פרשת בלק - בתורת ה' חפצו ולא במושב ליצים יוסף ישראלי
23 פרשת חוקת - בעניני עוה"ז נסתפק במועט יוסף ישראלי
24 פרשת קרח - מחלוקת שלא לשם שמים יוסף ישראלי
25 פרשת שלח - מעלת לימוד התורה בכל עת יוסף ישראלי
26 פרת בהעלותך - שנשמח במעלת חברינו יוסף ישראלי
27 פרשת במדבר - לחשוב תמיד על השני לעזור יוסף ישראלי
28 פרשת בר בחוקותי - ךעשות נחת רוח להקב"ה בקיום המצוות יוסף ישראלי
29 פרשת אמור - הרוממות של עם ישראל יוסף ישראלי
30 פרשת אחרי מות קדושים - להתקדש כמה שיותר בקיום המצוות יוסף ישראלי

דף 3 מתוך 40

3
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר