odot

פרשת השבוע

281 פרשת פנחס-כחה ומעלתה של ארץ ישראל יוסף ישראלי
282 כחה ומעלתה של ארץ ישראל הרב הראשי שליט"א
283 פרשת פנחס - ברכת ה' היא תעשיר יוסף ישראלי
284 פרשת בלק, חוסן לאומי הרב ירחם שמשוביץ
285 פרשת קורח - הלקח מהפרשה יוסף ישראלי
286 פרשת בהעלותך, למה נשמה ירדה לעולם. הרב דני פרץ
287 פרשת נשוא - ברכת הכהנים יוסף ישראלי
288 פרשת במדבר - משה רבן של הנביאים יוסף ישראלי
289 פרשת בחוקותי - הפרשה האחרונה בספר ויקרא יוסף ישראלי
290 פרשת ''בהר'' מצוות השמיטה יוסף ישראלי

דף 29 מתוך 30

29
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר