kashrut

תהליך קבלת כשרות


אינדקס המאמר
תהליך קבלת כשרות
בקשה לקבלת תעודות הכשר
אישור הרב האחראי.
נוהלי השגחה מתאימים לעסק
הסכם השגחה.
אגרה
משגיחים
אישור תעודה
תעודת כשרות
עדכון התעודה
כל הדפים
בשורות הבאות אנו מבקשים להביא בפניכם את סדר הפעולות המתחייבות קודם מתן תעודת הכשרות.
הענקת הכשרות היא השלב הסופי , שקודמים לו שלבים חיוניים, בניית השלבים לפי הסדר הנכון חשובים  כדי להקל על הרבנים בכל השלבים הקודמים למתן תעודות הכשרות.

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר