kashrut

תהליך קבלת כשרות - אישור הרב האחראי.


אינדקס המאמר
תהליך קבלת כשרות
בקשה לקבלת תעודות הכשר
אישור הרב האחראי.
נוהלי השגחה מתאימים לעסק
הסכם השגחה.
אגרה
משגיחים
אישור תעודה
תעודת כשרות
עדכון התעודה
כל הדפים

2.    אישור הרב האחראי.
הרבנות שולחת רב / נציג לעסק המבקש כשרות, לוודא התאמת הבקשה שבטופס למציאות בעסק, לבדוק בפועל את העסק על כל מרכביו, שלוחותיו וסניפיו.
לאחר מכן כותב הרב המבקר אישור על הביקור וממליץ / לא ממליץ, על מתן תעודת כשרות.
ואז יחתום בעל העסק על זיכרון דברים עם הרבנות אשדוד.

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר