kashrut

תהליך קבלת כשרות - הסכם השגחה.


אינדקס המאמר
תהליך קבלת כשרות
בקשה לקבלת תעודות הכשר
אישור הרב האחראי.
נוהלי השגחה מתאימים לעסק
הסכם השגחה.
אגרה
משגיחים
אישור תעודה
תעודת כשרות
עדכון התעודה
כל הדפים

4.    הסכם השגחה.
הרבנות והמועצה הדתית מכינים הסכם השגחה, בו יפורטו כל הנושאים המהווים התקשרות בין בעל העסק לרבנות, שם גם יופיע סכום שכר המשגיח, שעות ההשגחה, השתתפות בהשגחה, ואגרת כשרות.

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר