kashrut

תהליך קבלת כשרות - תעודת כשרות


אינדקס המאמר
תהליך קבלת כשרות
בקשה לקבלת תעודות הכשר
אישור הרב האחראי.
נוהלי השגחה מתאימים לעסק
הסכם השגחה.
אגרה
משגיחים
אישור תעודה
תעודת כשרות
עדכון התעודה
כל הדפים

8.    תעודת כשרות.
הרבנות / המועצה הדתית , תנפיק תעודת כשרות הולמת – יש חשיבות לצורת התעודה, פרטי העסק, מספור התעודה , החתומים בה, וכו'.

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר