gniza

מה היא גניזה?

מה היא גניזה?

גניזה היא מקום המיועד לשמירת חפצי קדושה שיצאו מכלל שימוש, מאחר ודבקה בהם קדושה חל איסור להשתמש בהם לצורכי חולין. בימינו גונזים בעיקר ספרי קודש.

בהלכה היהודית, חובת הגניזה חלה על כל כתב שרשום בו אחד משמותיו של הקב"ה.
השם גניזה הוא בעצם שמו של המקום בו גונזים את הכתבים הללו.

לפי ההלכה חל איסור להשמיד או לגרום למחיקה של כל אחד משמותיו של הקב"ה. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, פרק ו' הלכה א' מנסח את ההלכה הזו כך:

כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא, לוקה מן התורה; שהרי הוא אומר על עבודה זרה, "ואיבדתם את שמם ..." ועל הקב"ה נאמר "לא תעשון כן, לה' אלוקיכם" (דברים י"ב, ג-ד).

בגניזה טומנים את כלל תשמישי הקדושה (סידורים, ספרי תנ"ך, דברי תורה, תפילין, מזוזות, ציציות, טליתות ושאר כתבי ותשמישי קדושה) הפגומים שיצאו משימוש. את תשמישי הקדושה אסור להשליך לאשפה היות וחלה עליהם קדושה ולכן גונזים אותם, כלומר, מעבירים אותם לגניזה.

לעניין כתבי עת (עיתונים למיניהם) שנערכו, נכתבו והודפסו ע"י אנשים/נשים שלא למטרת קדושה אפילו אם מופיע 'שם השם' במאמר/כתבה אין בעיה כלל לזורקם לאשפה, היות והוא לא נכתב עם כוונה לכתוב 'שם השם' בקדושה אלא כסתם מילה.

המועצות הדתיות בכלל והמועצה הדתית אשדוד בפרט מציבות תדיר, מכלים לאיסוף חומרים המיועדים לגניזה באזור בתי כנסת ובמרכזים דתיים בדרך כלל. את המכלים מרוקנים וקוברים את תכולתם באזורים מיוחדים בבתי-קברות יהודיים. בדורות קודמים היו גונזים את תשמישי וכתבי הקודש גם מתחת לאבני היסוד של בתי הכנסת או בעליות גג המיוחדות לכך.

 

 

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר