mitchatnim

תעודת רווק/ה פנוי/ה לתושב/ת אשדוד.

(רווקים / גרושים / אלמנים / גרים ).

תושב אשדוד הינו מי שברישום במשרד הפנים הינו תושב העיר לפחות ששה חודשים. אדם שאינו תושב העיר לפחות ששה חודשים עליו להוציא אישור רווקות מהעיר בה התגורר קודם למגוריו באשדוד.

  1. תעודת זהות + ספח (לא צילום).
  2. 2 תמונות פספורט.
  1. כתובה / תעודת נישואין / תעודת גירושין (בת. גירושין, חובה לצרף את הספח הנקרא "מעשה בית דין" המצורף בדרך כלל לתעודת הגירושין)  של הורי מבקש התעודה.
  2. 2 עדים גברים שאינם אח או אב של בני הזוג, לכל אחד מבני הזוג או שניים המכירים את שני בני הזוג היכרות טובה, עבור עדות על רווקות / פניות. על העדים להגיע עם ת.ז./ רשיון נהיגה.

 

 

לגרושים / אלמנים / גרים.

  • מבקש/ת התעודה גרוש/ה חובה עליו/ה להביא תעודת גירושין מקורית ואת הספח הנקרא "מעשה בית דין" המצורף לתעודה.
  • מבקש/ת התעודה אלמן/ה חובה עליו/ה להביא תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
  • מבקש/ת התעודה עבר/ה גיור חובה עליו/ה לקבוע פגישה עם הרב אליהו סויסה בטל: ______ עוד קודם לפתיחת התיק.

אגרות:

תיק נישואין 730 ש"ח

תיק רווקות 156 ש"ח


קיימת הנחה של 40% לסטודנטים, חיילים, ת.ישיבה, נכים בהצגת תעודה או אישור מתאים

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר