mitchatnim

אחד / שניים מבני הזוג מיוצאי אתיופיה.

תושב אשדוד הינו מי שברישום במשרד הפנים הינו תושב העיר לפחות ששה חודשים. אדם שאינו תושב העיר לפחות ששה חודשים עליו להוציא אישור רווקות מהעיר בה התגורר קודם למגוריו באשדוד.

 1. הטיפול בתיק יעשה אך ורק על ידי הרב מיכאל מהרט שליט"א.
 2. הרב מיכאל מהרט מקבל זוגות ביום ב' בין השעות 12:00 – 09:00.
 3. חובה לתאם עם הרב מיכאל טלפונית קודם ההגעה לרב בפלאפון: 050/7865044.
 4. זוג הפותח תיק נישואין באשדוד, אך מתחתן במקום שאינו בתחום השיפוט של העיר אשדוד, חובה עליו לדאוג מראש לרב מסדר חופה וקידושין ולהביא ממנו אישור הסכמה + הסמכה של הרב המקדש עוד קודם לפתיחת התיק.
 5. תעודת זהות + ספח (מקוריים) של שני בני הזוג.
 6. כתובה / תעודת נישואין / תעודת גירושין (בת. גירושין, חובה לצרף את הספח הנקרא "מעשה בית דין" המצורף בדרך כלל לתעודת הגירושין)  של הורי בן הזוג השני/ה שאינו/ה מהעדה האתיופית, (אם אכן הוא/היא כזה/ו).
 7. 3 תמונות פספורט.
 8. שני עדים גברים מהעדה האתיופית (לבן הזוג שהינו מהעדה האתיופית), שאינם אח או אב של בני הזוג לכל אחד מבני הזוג או שניים המכירים את שני בני הזוג היכרות טובה, עבור עדות על רווקות / פניות. על העדים להגיע עם ת.ז./רשיון נהיגה.
 9. על בן/ת הזוג היוצא אתיופיה להגיע עם האב.
 10. במקרה שהועבר/ה גיור, חובה להגיע עם תעודת הגיור + טופס המרת דת מקוריים.
 11. אם אחד מבני הזוג אינו תושב אשדוד (בששה חודשים שקודמים לפתיחת התיק), עליו/ה לבוא עם תעודת רווק/ה, פנוי/ה מהמועצה הדתית בעיר מגוריו לפי הקריטריונים של אותה המועצה.
 1. לסטודנטים אישור המאשר כי:
  א. הסטודנט/ית הינו/ה תלמיד/ה מן המנין במוסד.
  ב. לומד/ת במסגרת מוכרת ע"י המל"ג לתואר אקדמאי.
  ג. לומד/ת בהיקף לימודים של לפחות 50% מתכנית לימודים מלאה בשנה אחת או 20 ש"ש.

 

 

לגרושים / אלמנים / גרים.

 • אחד מבני הזוג או שניהם גרוש/ים חובה עליו/הם להביא תעודת גירושין מקורית ואת הספח הנקרא "מעשה בית דין".
 • אחד מבני הזוג אלמן או שניהם חובה עליו/הם להביא תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
 • אחד מבני הזוג / שניהם עבר/ו גיור חובה לקבוע פגישה עם הרב אליהו סויסה בטל: ______ עוד קודם לפתיחת התיק.

אגרות:

תיק נישואין 730 ש"ח

תיק רווקות 156 ש"ח


קיימת הנחה של 40% לסטודנטים, חיילים, ת.ישיבה, נכים בהצגת תעודה או אישור מתאים

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר