mitchatnim

אחד/שני בני הזוג תושב/י אשדוד והינו/ם עולים חדשים משנת 1989 מברית המועצות.

(רווקים / גרושים / אלמנים / גרים ).

תושב אשדוד הינו מי שברישום במשרד הפנים הינו תושב העיר לפחות ששה חודשים. אדם שאינו תושב העיר לפחות ששה חודשים עליו להוציא אישור רווקות מהעיר בה התגורר קודם למגוריו באשדוד.

 1. חובה על בן/י הזוג שהינו עולה חדש, להגיע למחלקת הנישואין קודם פתיחת התיק, ע"מ לקחת טפסים עבור בית הדין הרבני לצורך הוצאת אישור יהדות.
 2. במידה ואח/ות של העולה מבריה"מ כבר הוציא אישור יהדות, על העולה להביא אישור זה ולהגיע עם האם + תעודות לידה של האם ושלו/ה במעמד פתיחת תיק הנישואין ורק בשעות הבוקר לרב חיים קלמנוביץ' שליט"א בימים המופיעים למטה.
 3. במידה ויש להורי העולה מבריה"מ כתובה ישנה אפשרות להגיע קודם פתיחת תיק הנישואין לבדיקת הכתובה אצל אצל הרב קלמנוביץ' בימי קבלת הקהל שלו , ע"מ לחסוך את הוצאת אישור היהדות מבית הדין.
 4. זוג הפותח תיק נישואין באשדוד, אך מתחתן במקום שאינו בתחום השיפוט של העיר אשדוד, חובה עליו לדאוג מראש לרב מסדר חופה וקידושין ולהביא ממנו אישור הסכמה + הסמכה של הרב המקדש עוד קודם לפתיחת התיק.
 5. תעודת זהות + ספח (לא צילום) של שני בני הזוג.
 1. כתובה / תעודת נישואין / תעודת גירושין (בתעודת גירושין, חובה לצרף את הספח הנקרא "מעשה בית דין" המצורף בדרך כלל לתעודת הגירושין)  של הורי בן הזוג שאינו עולה מבריה"מ במידה והוא כך (רק למי שהינו/ה רווק/ה). במידה ואין את כתובת ההורים / ת. הנישואין שלהם ליצור קשר היות וכל מקרה לגופו.
 2. 2 עדים גברים שאינם אחים או אבות של בני הזוג, לכל אחד מבני הזוג או שניים המכירים את שני בני הזוג היכרות טובה, עבור עדות על רווקות / פניות. על העדים להגיע עם ת.ז./רשיון נהיגה.
 3. 3 תמונות פספורט לכל אחד מבני הזוג.
 1. לסטודנטים אישור המאשר כי:
  א. הסטודנט/ית הינו/ה תלמיד/ה מן המנין במוסד.
  ב. לומד/ת במסגרת מוכרת ע"י המל"ג לתואר אקדמאי.
  ג. לומד/ת בהיקף לימודים של לפחות 50% מתכנית לימודים מלאה בשנה אחת או 20 ש"ש.

 

אחד מבני הזוג אינו תושב אשדוד (במשך ששה חודשים קודם פתיחת התיק). 

עליו/ה להוציא תעודת רווק/ה, פנוי/ה במועצה הדתית בעיר מגוריו לפי הקריטריונים של אותה המועצה דתית.

 

הטיפול בתיק יעשה אך ורק על ידי הרב חיים קלמנוביץ' שליט"א.


ימי ושעות הקבלה אצל הרב חיים קלמנוביץ' שליט"א הינם:

ימים א',ד' בין השעות: 11:00 – 10:00.

יום ב' בין השעות: 11:00 – 09:30.

יום ד' בנוף לשעות הבוקר גם בין השעות: 17:30 – 16:00.

 

 

לגרושים / אלמנים / גרים.

 • אחד מבני הזוג או שניהם גרוש/ים חובה עליו/הם להביא תעודת גירושין מקורית ואת הספח הנקרא "מעשה בית דין".
 • אחד מבני הזוג אלמן או שניהם חובה עליו/הם להביא תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
 • אחד מבני הזוג / שניהם עבר/ו גיור חובה לקבוע פגישה עם הרב אליהו סויסה בטל: ______ עוד קודם לפתיחת התיק.

אגרות:

תיק נישואין 730 ש"ח

תיק רווקות 156 ש"ח


קיימת הנחה של 40% לסטודנטים, חיילים, ת.ישיבה, נכים בהצגת תעודה או אישור מתאים

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר