kvura2

תהליך ורישום

נפטר שהינו תושב העיר אשדוד לפחות בששה החודשים האחרונים שקדמו לפטירה מגיעה לו על פי חוק חלקה וטיפול בכלל צרכי הקבורה חינם.

תהליך רישום לקבורה

לפני הגעתכם למשרדי החברא קדישא, אנא הצטיידו ב"רשיון קבורה"  ממשרד הבריאות. או צרו קשר עם משרדי חברה קדישא.

תהליך הוצאת רשיון קבורה

חובה על משפחת הנפטר/ת להמציא ללשכת משרד הבריאות בעיר את המסמכים כדלהלן:

א.      טופס הודעת פטירה ב-3 העתקים חתומים ע"י רופא. חובה.

ב.      תעודת זהות מקורית של הנפטר/ת כולל ספח.

ג.       אישור וויתור נתיחה (שחרור גופה) מהמשטרה במקרה שהפטירה בבית.

 

נא לגשת עם המסמכים הנ"ל ללשכת משרד הבריאות לקבלת רשיון קבורה.
משרד הבריאות שוכן בבנין הפורום קומה א' רח' הבונים 1 אזור התעשיה.

קבורה תהליך ורישום

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר