kvura2

תהליך הוצאת רשיון קבורה

חובה על משפחת הנפטר/ת להמציא ללשכת משרד הבריאות בעיר את המסמכים כדלהלן:

א.      טופס הודעת פטירה ב-3 העתקים חתומים ע"י רופא. חובה.

ב.      תעודת זהות מקורית של הנפטר/ת כולל ספח.

ג.       אישור וויתור נתיחה (שחרור גופה) מהמשטרה במקרה שהפטירה בבית.

 

נא לגשת עם המסמכים הנ"ל ללשכת משרד הבריאות לקבלת רשיון קבורה.
משרד הבריאות שוכן בבנין הפורום קומה א' רח' הבונים 1 אזור התעשיה.

קבורה תהליך ורישום תהליך הוצאת רשיון קבורה

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר