tfilin

בדיקת תפילין ומזוזות

"נהגו אנשי מעשה לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול"
המועצה הדתית אשדוד עורכת מידי שנה בדיקת תפילין ומזוזות  לכל תושבי אשדוד בכל חודש אלול.


לשמחתנו הרבה מאז החילונו במבצע זה עלתה המודעות לבדיקת התפילין והמזוזות בקרב תושבים רבים, כ"כ עלתה המודעות ברכישת תפילין ומזוזות כשרות ומהודרות ולא מכל הבא ליד ומכל פינת רחוב, והדבר בא לידי ביטוי ברף הבדיקות הנמצא כל העת בעלייה חיובית.
עם זאת יש לציין כי בבדיקה שנערכה בחודש אלול תש"ע תוצאות הבדיקה היו :

תפילין נמסרו לבדיקה סך 231 זוגות תפילין:

פסולות  8% ולא ניתן לתיקון.

הוצרכו תיקון   33%

תפילין כשרות לכתחילה 59%.

מזוזות נמסרו לבדיקה סך 601 מזוזות:

פסולות 13% ולא ניתן לתיקון.

הוצרכו תיקון 10%

מזוזות כשרות לכתחילה 77%.

בשנה זו מאחר והדרישה מצד ציבור תושבי העיר גדלה הוחלט ע"י היו"ר וחברי המועצה להרחיב את המבצע ולפרוס אותו על פני השנה כולה.
מצו"ב התאריכים בהם ניתן להביא תפילין ומזוזות לבדיקה.
הבדיקה כוללת בדיקת במכון מוסמך וע"י מגיה מומחה, וכן בדיקת מחשב.
בדיקת המזוזות ללא תשלום כלל.
בדיקת התפילין בהשתתפות סמלית של 50 שח' בלבד.
התפילין והמזוזות מוחזרים אל הלקוח לאחר הבדיקה תוך מקסימום שבוע מיום מסירתם.

יש אפשרות להציג בפני הקהל דוגמאות מעניינות של פרשיות תפילין ומזוזות שנמצאו פסולים.

תרבות תורנית בדיקת תפילין ומזוזות

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר