tfilin

מבצע בדיקת תפילין ומזוזות לשנת תשע"ח

תושבים יקרים !

שמחים אנו להביא לידיעת הציבור, כי המועצה הדתית נענתה לבקשת רבים והחליטה לפרוס את מבצע בדיקת תפילין ומזוזות על פני כל השנה בימים ובתאריכים

כדלהלן: החל מתאריך לכל שנת תשע"ח 10-11-12/2017  והמשך 2018 עד ערב ראש השנה תשע"ט

בימים  שני, שלישי. ג' - ד' חשון  תשע"ח  (23 - 24 אוקטובר 2017)

בימים שני, שלישי ב' - ג' כסלו תשע"ח  (21 - 20 נובמבר 2017)

בימים שני, שלישי ל' כסלו - א' טבת תשע"ח  (19 - 18 דצמבר 2017)

בימים  שני, שלישי, ו' - ז' שבט תשע"ח (23 - 22 ינואר 2018)

בימים  שני, שלישי. ד' - ה' אדר תשע"ח (19 - 20 פברואר 2018)

בימים שני, שלישי א'  - ב'  אייר תשע"ח (17 - 16  אפריל 2018)

בימים שלישי רביעי כט' אייר - א' סיון   תשע"ח (15 - 14  מאי 2018)

בימים  ראשון שני, ה' - ו' תמוז תשע"ח  (19 - 18 יוני 2018)

מיום כד' אב ועד ערב ראש השנה תשע"ט הבעל"ט ולברכה
קבלת תפילין ומזוזות לבדיקה תתקבל אך ורק בימים אלו בלבד.

המבצע כולל פתיחת התפילין בדיקה וסגירה בעלות כוללת של 100 ש"ח מחיר מסובסד.

מזוזות בדיקה מסובסדת וללא תשלום כלל.

את התפילין והמזוזות ניתן למסור במשרדי המועצה הדתית אצל הרב חיים בן חמו קומה ג' בין השעות  12:00 - 9:00

תיקונים נוספים שידרשו יבוצעו בתיאום מראש עפ"י מחירון מוזל אותו ניתן לקבל במועצה הדתית.

יש לציין כי הבדיקה מתבצעת במכון העומד תחת פיקוח והשגחה.

אין חובה להזמין מהמכון הבודק פרשיות או תפילין חדשות במקרה של פסילת התפילין.

התפילין והמזוזות יוחזרו מקסימום תוך חמישה ימי עבודה מיום מסירתם

יו"ר המועצה הדתית - הרב עובדיה דהן

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר